. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cryptocurrency admin  

虛擬貨幣交易的稅務影響

易的稅務影響

美國國稅局於 2014 年發布了第一份關於虛擬貨幣交易的指南,此後美國國稅局發布了附加指南。納稅人應該明白,虛擬貨幣是一種財產,它是應納稅的。美國國稅局提供了某些交易的稅收影響的示例和解釋。美國國稅局建議納稅人在進行任何虛擬貨幣交易之前諮詢稅務專業人士。

虚拟币交易

虛擬貨幣餘額通常存儲在區塊鏈上,並通過市場參與者或託管人持有的私鑰進行訪問。分佈式賬本通常使虛擬貨幣交易公開可用,但公開地址不會透露所有者或控制者。在某些系統中,虛擬貨幣交易也可以兌換成真實貨幣。例如,您可以用真實貨幣購買虛擬積分並將其兌換為真實貨幣。

由於虛擬貨幣交易本質上是不受監管的,因此存在很大程度的風險。一些虛擬貨幣交易所容易出現中斷和停機,並且可能沒有足夠的資金來履行其義務。缺乏流動性會使虛擬貨幣交易更具挑戰性,尤其是在壓力時期。因此,虛擬貨幣交易所應明確說明與其交易相關的風險。

虛擬貨幣交易的稅務影響

流通中的比特幣是通過稱為挖礦的過程創建的。在此過程中,使用一種特殊類型的軟件來求解複雜的方程式,以驗證交易並將其分組到一個塊中。然後將比特幣交易的整個歷史存儲在區塊鏈中,這是所有區塊的加密安全集合。比特幣可以通過第三方交易所獲得,並且可以作為付款和禮物被接受。

美國國稅局推出了各種針對虛擬貨幣交易的合規活動。這些審計不僅旨在識別不遵守稅法的行為,而且還可能導致刑事起訴。因此,報告任何虛擬貨幣交易非常重要。未能報告虛擬貨幣交易的後果是嚴重的,包括補稅、罰款和利息。

雖然美國國稅局還沒有為虛擬貨幣衍生品交易規定標準化的披露語言,但它已經開始向納稅人發出虛擬貨幣信件。這些信件詳細說明了納稅人在進行虛擬貨幣交易之前必須掌握的信息。這些信件還可能包含有關如何糾正過去違規行為的信息。美國國稅局正在監控這些交易,並已發出 10,000 多封信函和 CP2000 通知。在這些信件中,美國國稅局希望確保消費者了解與虛擬貨幣交易相關的風險。

收到虛擬貨幣的納稅人必須在其聯邦、州和地方所得稅申報表中報告收益或損失。這取決於虛擬貨幣交易是被視為資本資產還是普通收入。虛擬貨幣交易還涉及工資扣繳和信息報告。

Leave A Comment

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .